Skog och vägfrågor

skogovag

Vägar Klicka här så kan du läsa hela Vägpolicyn

I vårt område finns ca 8km grusväg och drygt 300 m asfaltväg. Föreningens målsättning är att bedriva ett högt underhåll av vägarna för att hålla en god kvalitet under hela året. I huvudsak sladdas vägarna tre – fyra gånger årligen beroende på vädret. De senaste åren har vägarna också saltats i början av juni genom GDL:s försorg.  Anledningen är att minimera förekomsten av dammbildningar, en annan fördel är också att vägarna blir hårdare och starkare.

Regelbundet så måste vägarna också lagas för handkraft, detta sker främst genom att laga hål i vägbanan som uppstår efter häftigt regn. 

Grusning av vägarna sker efter behov, oftast blir det ett par vägavsnitt årligen.

I föreningen så finns ett vägavsnitt som idag är belagt med asfalt, ca 300 m. Detta vägavsnitt är nödvändigt då det omfattar en längre backe, där grus annars hade spolats bort.

För ett par år sedan undersöktes möjligheten att belägga föreningens samtliga vägar med asfalt. Möjligt att man på sikt sparat pengar på underhåll av grusvägarna, men det avgörande var att vi då med största sannolikhet hade fått mycket högre hastigheter inom vårt område, vilket inte var acceptabelt.

Samtliga vägrenar slås också regelbundet, oftast till midsommar. Vägarna plogas också regelbundet när behov föreligger.

Generellt har vi en hög standard på våra vägar genom de åtaganden och underhåll som ständigt genomförs.

Avslutningsvis kan nämnas att Skälövägen som går igenom vårt område tillhör vägsamfälligheten Helgerum-Skälö, vilken också föreningen är största andelsägare i.

Skog

Föreningen har vid två tillfällen de senaste åren genom Södra Skogsägarna avverkat skog. Förutom att detta gett ett bra tillskott i kassan, så innebär det att man får lägga kraft på slybekämpning.

Detta har bl a utförts av anlitad slymaskin vid ett tillfälle, och kommer troligen att göras igen då det för handkraft är nästintill omöjligt att hålla efter den snabbväxande buskvegetationen.

Under ett par års tid så hade föreningen får som betade av olika områden, vilket både var trevligt och effektivt. Tyvärr så finns det ingen ”fåraherde” i nuläget som kan sköta tillsynen av dessa, varför detta upphört för närvarande.

Föreningen anordnar årligen två s k röjnings-/städdagar, en på våren respektive hösten. Dessa är mycket välbesökta av arbetsvilliga stugägare som vill göra fint i sitt område. Förutom att man röjer sly, rensar diken/vägtrummor, enklare underhåll av vägar m m, så träffas man under gemytliga former, oftast vid en brasa där man eldar ihopsamlat ris. Dagen avslutas sedan traditionsenligt vid Vagnslidret med ärtsoppa och punsch.

Ett annat fortlöpande arbete är att hålla alla diken och trummor öppna som många gånger täpps igen efter hösten och vintern.

Flera öppna ängar slås, oftast till midsommar för att minimera tillväxten av sly, och även för att ta fram det fina i öppna slagna ängar.