VA frågor

vagruppen

2012 genomfördes en stor VA-utredning, den följdes upp med en inventering av alla fastigheter som hade BDT anläggningar som var äldre än tio år. År 2020 har mer än 175 av områdets fastigheter anläggningar som uppfyller de nya kraven, vilket är mycket glädjande! Detta motsvarar 79 % av fastigheterna!

Flera fastigheter har också utnyttjat möjligheten att installera septitank, detta efter att det återigen är tillåtet med vattentoalett. Det är mycket positivt ur miljösynpunkt eftersom tömningen av tankarna sker enligt kretsloppstanken, och i kommunens regi.

Ett tips är att fler satsar på slutna tankar för wc, detta eftersom torra toalettlösningar innebär att näring och bakterier läcker via komposterna.

För tömning av slutna tankar ansvarar Västerviks Miljö och Energi https://www.vastervik.se/Vastervik-Miljo-och-Energi/avfall-och-atervinning/slam/bestall-tomning-av-sluten-tank/#

 Klicka på länken till VA-utredningen av WSP om olika va-lösningar.