Viltvård

vildsvin

I området finns allehanda terräng, främst tall- och lövskog med mycket ek. Terrängen är bitvis kuperad och omges mycket av vatten, se kartan. Detta ger också ett rikt djurliv, kanske inte lika mycket under högsommaren, men när vi låst stugan på eftersommaren, då kommer framförallt vildsvinen fram.

Dessa har ju som bekant förökat sig otroligt fort, inte bara hos oss, utan rent generellt. Att vi har Helgerum med en stor fin bokskog som granne har säkert inte gjort saken sämre för detta.

Flertalet är de stugägare som varit både irriterade och förbannade över vildsvinens framfart i området. Nämnas kan att fotbollsplanen fick återställas både med maskin och handkraft i våras efter att ha blivit uppbökad.

Många har haft uppfattningen att ”det är väl bara att skjuta av svinen”.  Så enkelt är det inte, det fick många intresserade stugägare erfara när man i Vagnslidret efter röjningsdagen i april 2013 fick information av fd jaktvårdskonsulenten Bengt Andersson. Han berättade om svårigheterna att jaga dessa generellt, och problematiken med att jaga dem i vårt område som omfattas av en detaljplan som inte medger denna typ av jakt.

Problemen med vildsvinen kvarstår alltså, men varje stugägare får uppfinna sitt sätt att hålla dem borta från tomten. Tips kan vara att hägna in med eltråd, att hälla ut människourin, att ha en radio som går igång nattetid olika tider med en timer etc.

I övrigt så är ju rådjuret det mest förekommande viltet av klövdjuren. När det blir lite lugnare i området så kommer även dovhjortarna närmare, särskilt under vintern då de gör många besök på tomterna, skillnaden är att de inte bökar upp marken. Det som är lite ovanligt, men som setts under flera år både i Äskestock och på Skälö, är helt vita hjortar.

Under de senaste åren så har föreningen ställt ut foderbalar till djuren för att hjälpa dem att klara de stränga vintrarna. Under vintern 2013 kunde 8 kronhjortar ses vid en foderbal. Besök av kronhjortar har vi annars inte haft i någon större omfattning.

Älg ses mer sällan, kan vara på senhösten då de ställer om sitt bete, och som redan nämnts, då det  blivit lite lugnare i området.

Av förklarliga skäl så jagas det inte på föreningens mark, men vad gäller vildsvinen så ställer vi vårt hopp till grannmarkernas jakt.