Stadgar

Du kan enkelt ladda ner våra stadgar, för att skriva ut eller maila på länken nedanför.  
Stadgar som pdf-fil

loggasmall

         STADGAR

Äskestocks Samfällighetsförening

Stadgar för samfällighetsförening,
bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter.
Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar.

§ 1 Firma Föreningens firma är Äskestocks

Samfällighetsförening.

§ 2 Samfälligheter

Föreningen förvaltar anläggningssamfällighet tillkommen genom anläggningsbeslut
1977-03-21. (Dnr H1 174/68).

§ 3 Grunderna för förvaltningen

Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om dess ändamål. 

§ 4 Medlem

Medlem i föreningen är ägare till fastighet och därmed jämställd egendom, som har del i samfällighet upptagen under § 2.

§ 5 Styrelse säte, sammansättning

För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Västerviks kommun, Kalmar län.
Styrelsen skall bestå av 5 ledamöter samt lägst 3 och högst 5 suppleanter.

§ 6 Styrelse, val

Styrelseledamöter väljs vid ordinarie föreningsstämma. Stämman utser ordförande för ett år samt väljer varje år 2 av övriga 4 ordinarie ledamöter för en tvåårsperiod.
Styrelsen utser inom sig övriga befattningar. Lägst 3 och högst 5 suppleanter väljs för vardera ett år.

§ 7 Styrelse kallelse till sammanträde, fördragningslista

Kallelse till styrelsesammanträde, vilken skall innehålla uppgift om förekommande
ärenden skall tillställas ledamöterna minst 8 dagar före sammanträdet. Suppleanterna skall inom samma tid tillställas underrättelse om sammanträdet och förekommande ärenden. Ledamot, som är förhindrad att närvara, skall genast meddela detta till ordföranden, som har att omedelbart kalla suppleant i ledamotens ställe. Suppleant som ej tjänstgör i ledamots ställe har rätt att närvara vid sammanträdet men har ej rösträtt. 

§ 8 Styrelse beslutsförhet, protokoll 

Styrelsen är beslutsför när kallelse skett i behörig ordning och minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Utan hinder härav skall styrelsesammanträde anses behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig till sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. I andra frågor gäller den mening som biträdes av ordföranden.

Utan att ha angivits i kallelsen får ärende avgöras om minst två tredjedelar av styrelseledamöterna är närvarande och ense om beslutet.

Fråga får utan hinder av bestämmelserna i första stycket avgöras utan kallelse om samtliga ordinarie ledamöter är ense om beslutet.

Den som deltagit i avgörandet av ärende äger anföra reservation mot beslutet. Sådan reservation skall anmälas före sammanträdets slut.

Över ärenden i vilka styrelsen fattat beslut skall föras protokoll som upptar datum,
deltagande ledamöter och suppleanter, kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt anförda reservationer. Protokollet skall justeras av ordföranden eller annan ledamot som vid förfall för ordföranden lett sammanträdet.

§ 9 Styrelse, förvaltning

Styrelsen skall

 1. 1  förvalta samfälligheten och föreningens tillgångar,
  2  föra redovisning över föreningens räkenskaper,
  3  föra förteckning över delägande fastigheter, dessas andelstal och ägare,
  4  årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi,
  5  om förvaltningen omfattar flera samfälligheter eller annars är uppdelad på olika verksamhetsgrenar och medlemmarnas andelar inte är lika stora i alla verksamhetsgrenar,föra särskild redovisning för varje sådan gren,
  6  i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter.

§ 10 Valberedning sammansättning, uppgifter

Föreningen skall ha en valberedning bestående av 3 ledamöter.
Valberedningen skall till stämman föreslå kandidater till styrelsen och andra funktioner.

§ 11 Valberedning, val

Valberedningens ledamöter väljs på ett år vid ordinarie föreningsstämma. För att få kontinuitet bör eftersträvas att minst en ledamot omväljs. 

 § 12 Revision

För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse 2 revisorer och 2 suppleanter. Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie stämma.

§ 13 Räkenskapsperiod Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden 1 maj

– 30 april.
§ 14 Underhålls- och förnyelsefond

Till föreningens underhålls- och förnyelsefond skall årligen avsättas minst 0,3 % av det uppskattade värdet av föreningens anläggningar.

§ 15 Föreningsstämma

Ordinarie stämma skall årligen hållas under juli månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Styrelsen kan när den finner det erforderligt utlysa extra stämma.

Om stämma skall godkänna uttaxering skall styrelsen bereda medlemmarna tillfälle att från det kallelseåtgärd vidtagits ta del av debiteringslängd, utvisande det belopp som skall uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och när betalning skall ske. Före ordinarie stämma skall dessutom förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden samt utgifts och inkomststat finnas tillgänglig för granskning under samma tid.

§ 16 Kallelse till stämma

Kallelse till stämma skall utfärdas av styrelsen och ske genom skriftligt meddelande.
Kallelseåtgärd skall vidtas senast 14 dagar före sammanträdet.

I kallelsen skall anges vilka ärenden, som skall förekomma på stämman och lämnas uppgift om plats där i § 15 angivna handlingar finns tillgängliga. Vidare skall valberedningens

förslag till styrelsemedlemmar och andra funktionärer anges.

Andra meddelanden skall genom styrelsensförsorg bringas till medlemmarnas kännedom genom anslag på föreningens anslagstavla och förenings hemsida.

§ 17 Motioner

Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast under maj månad.

Styrelsen skall bereda avgivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen.  § 18 Dagordning vid ordinarie stämma 

Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas:
1 val av ordförande för stämman
2 val av två justeringsmän

3 styrelsens och revisorernas berättelser
4 ansvarsfrihet för styrelsen
5 framställningar från styrelsen eller motioner

från medlemmarna
6 ersättning till styrelsen och revisorerna
7 styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat

samt debiteringslängd
8 val styrelseordförande och styrelseledamöter 9 val av valberedning
10 val av revisorer
11 övriga frågor
12 meddelande av plats där stämmoprotokollet

hålles tillgängligt.
§ 19 Disposition av avkastning

Fördelning av överskott skall ske efter medlemmarnas andelar i samfälligheten.

§ 20 Stämmobeslut
Beslut fattas med acklamation om inte omröstning

begärs.

Ifråga om omröstning m m gäller §§ 48, 49, 51, och 52 lagen om förvaltning av samfälligheter.

Stadgeändring skall godkännas av föreningsstämman vid två på varandra följande ordinarie årsstämmor.

När omröstning företas skall protokollet antecknas de omständigheter angående rösträtt,
andelstal, ombud m m som har betydelse för bedömandet av röstetalet.

Val skall ske med slutna sedlar om någon begär det. § 21 Protokolljustering tillgänglighållande

Stämmoprotokollet skall justeras inom två veckor efter stämman och därefter hållas tillgängligt för medlemmarna.



Dessa stadgar har antagits vid sammanträde enligt datum på första sidan.
Ändringar har beslutats vid stämma den 7 juli 1990, 4 juli 1992 och 5 juli 2009.

Slut